[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

<< Terug naar voorstel

Bezwaren en suggesties

De belangrijkste bezwaren en suggesties kunnen worden toegelicht. Kleine bezwaren zijn ook belangrijk, maar we kunnen ons beter concentreren op de hoofdlijnen en de kleine bezwaren kunnen we bespreken wanneer de nieuwe organisatie er is.

Suggesties

Eerste keer stemrecht uitdelen

Stemrecht is beperkt tot diegenen die het gekregen hebben van de gemeenschapsraad. Iedereen die naar draagkracht constructief heeft bijgedragen aan Ubuntu Nederland, die gedurende een langere periode actief is geweest, en die in gedrag heeft laten zien de geest van de Code of Conduct uit te dragen, komt in aanmerking.

Het is mij nog niet duidelijk hoe er de eerste keer stemrecht wordt verleend aan de groep mensen die erom vraagt. Er is namelijk nog geen raad om dat te beoordelen. Als iedereen zichzelf op de lijst kan zetten, wie bepaalt dan of deze wel of geen stemrecht krijgt?

Mijn suggestie is dat mensen alleen voorgedragen kunnen worden door mensen die al op de lijst staan. Ik stel dan voor dat Sense als eerste een aantal personen voordraagt, die kunnen dan weer andere personen voordragen, etc. Als je zelf stemrecht wilt, zou je iemand die al op de lijst staat, kunnen vragen of deze je wil voordragen. Mocht het zo zijn dat iemand stemrecht wil, maar om wat voor reden dan ook niet voorgedragen wordt, dan kan hierover (openbaar?) overlegd worden met de personen die al wel zijn voorgedragen. -- Rachid

Ook kan het bestaande bestuur helpen bij de overgang. Wie daarin zit, kan bedenken of hij de overgang naar de nieuwe situatie wil helpen. Het ondertekend hebben van de (L)CoC lijkt me voor nieuwe raadsleden als vanzelfsprekend. Verder zou ik verwachten dat de raad uit een oneven aantal bestaat, afhankelijk van het aantal teams, bijvoorbeeld 5, 7 of 9 gemeenschapsraadsleden. -- UndiFineD

Samenvatting toevoegen, en tekst screenen of het compacter kan

Er is aangegeven dat het voorstel voor sommige leden moeilijk te behappen is, met name omdat het zo lang is. Het zou een nuttige toevoeging kunnen zijn om een samenvatting met de belangrijkste punten uit het voorstel toe te voegen. Leden kunnen dan voor de grote lijn de samenvatting lezen, en als ze ergens details over willen weten, kunnen ze die in de rest van het document opzoeken. Misschien ook een plaatje bij het praatje? Letterlijk bedoel ik.

Reactie van Sense Hofstede

"Ik heb inmiddels een samenvatting met organogram geplaatst op http://wiki.ubuntu-nl.org/community/OrganisatieVoorstel."

Minstens één teamlid per team stelt zich verkiesbaar

Er is voorgesteld dat ieder teamlid iemand beschikbaar stelt voor de gemeenschapsraad. Dat is nuttig omdat er dan zeker genoeg kandidaten zullen zijn om überhaupt een gemeenschapsraad samen te stellen. Daarnaast kan het de communicatie tussen de gemeenschapsraad en de teams vereenvoudigen. Nadeel kan zijn dat misschien niet alle teams een lid hebben dat zich beschikbaar wil stellen, en dat het daarmee niet echt te verplichten is. Wellicht verwoorden in de vorm van "Ieder team doet zijn uiterste best om een teamlid te vinden die zich beschikbaar stelt voor de gemeenschapsraad.". ?

Reactie van Sense Hofstede

"In het huidige voorstel is de organisatie bewust losgelaten van de groepen. Dit is gedaan om te voorkomen dat de groepen bovenmatig gereguleerd zouden worden. Door ze een grote mate van onafhankelijkheid te geven voorkom je bureaucratie, zorg je ervoor dat een natuurlijke situatie kan ontstaan, en werk je nieuwe groepen niet tegen. Want wanneer je vanuit de teams/groepen redeneert, dan moet je toch op een bepaalde manier bepalen welke groepen officieel en erkend zijn, en welke niet. Hier zijn nieuwe groepen in het nadeel. Bovendien zijn er volgens mij nu al te veel groepen om ieder één plek in de gemeenschapsraad te geven."

"Ik ben er zeker voor dat in de gemeenschapsraad zoveel mogelijk mensen uit zoveel mogelijk plekken van de gemeenschap komen. Ik zou het dan ook mooi vinden wanneer bovenstaande suggestie werkelijkheid wordt. Echter, niet iedereen is even geschikt of gemotiveerd voor een rol in de organisatie. Niet iedereen die dat wel is, is geschikt voor een rol in een van de groepen. Daarom lijkt het mij niet goed om de suggestie te implementeren."

Procedure voor het afdwingen van verkiezingen

In het voorstel wijst de gemeenschapsraad degenen aan die stemrecht krijgen om hen te herverkiezen of anderen te kiezen. In een dergelijke situatie loop je het gevaar dat er een select groepje van gelijk gezinden de posities onderling rouleren door steeds op elkaar te stemmen. Daarom zou het wellicht goed zijn om een procedure in het voorstel op te nemen dat algemene leden van Ubuntu-NL nieuwe verkiezingen kunnen afdwingen wanneer een flink deel van de community zich niet kan vinden in de weg die de gemeenschapsraad bewandeld. Lastig wel denk ik om te bepalen om hoeveel leden het zou moeten gaan.

Bezwaren

Vergadering 16 januari

Opmerkingen uit het team

NOTE 1.1: Wat te doen met leden die niet in een team zitten maar wel actief bij willen dragen aan ubuntu-nl (voorbeeld Sense)

NOTE 1.2: Een actief en sterk teamlid is niet altijd een goede 'organisator'

NOTE 1.3: Hoeveel besluiten maakt de gemeenschapsraad, die de teams zelf aangaan, en niet de LoCo zelf.

NOTE 1.4: Waarschijnlijk zal de raad al bestaan veel teamleden (bij het voorstel van sense) omdat personen die actief zijn binnen ubuntu-nl ook al vaak in een team zitten

Reactie van Thomas de Graaff

"Ik ben het erg eens met note 1.2. Een bestuur bestaande uit teamleden (de vertegenwoordigers) is wat we afgelopen jaar hebben gehad, en dat werkte van geen kant. Mensen die het leuk vinden een team te leiden doen daat vaak vanuit inhoudelijke interesse met waar het team zich mee bezighoudt. De interesse ligt vaak in het geheel niet bij de organisatorische kant van Ubuntu-NL Dus een automatische koppeling tussen teamlidmaatschap en gemeenschapsraad zie ik niet zitten. Wel ben ik ervoor dat teamleden die wel interesse hebben in de organisatorische kant van Ubuntu-NL zich verkiesbaar stellen, en het liefst minstens één teamlid per team. De teams zijn tenslotte de belangrijkste instanties van Ubuntu-NL, en het is alleen maar goed als deze in een bestuur vertegenwoordigd zijn. Dat maakt overleg e.d. een stuk eenvoudiger."

"Voor wat betreft note 1.3 Zoals ik het begrepen heb houdt de leiding van Ubuntu-NL zich vooral bezich met LoCo zaken, en teamoverstijgende kwesties. Als er beleid wordt gevormd dat wel impact heeft op zaken die de teams zelf doen is dat prima, maar dan dienen de teams dus betrokken te worden bij de vormgeving van dergelijk beleid aangezien ze volgens het voorstel geheel onafhankelijk opereren, en dus geen plicht hebben om beleid uit te voeren. M.a.w. als Ubuntu-NL als geheel beleid wil vormen dat teams moeten uitvoeren, dan kan dat niet zonder de goedkeuring van de teams, en zullen die dus actief gepeild en betrokken en enthousiast gemaakt moeten worden door de leiding/gemeenschapsraad."

Geen onderscheid tussen dagelijkse leiding en gemeenschapsraad.

Deze wens is kenbaar gemaakt tijdens de teammeeting. Probleem hierbij was de grote macht die de leiding zou krijgen, en een extra bestuurslaag die overbodig geacht werd. Het bleek echter dat niet alle leden op de hoogte waren van hoe de zeggenschap in het voorstel versie 3 verdeeld is (quote: "Grote besluiten die iedereen aangaan moeten genomen worden door de gemeenschapsraad. [....] In geval van twijfel heeft de gemeenschapsraad het laatste woord. Bij onduidelijkheid over de bevoegdheid beslist de gemeenschapsraad en deze mag ook beslissingen van de gemeenschapsleiding terugdraaien."). Daarnaast is volgens het voorstel de leiding geen aparte bestuurslaag, maar is het onderdeel van de gemeenschapsraad. De leiding volgens het voorstel heeft binnen de gemeeschapsraad de verantwoordelijkheid voor de uitvoerende taken van het dagelijks bestuur. Met deze toelichting op het voorstel zijn een aantal van de bezwaren weggenomen, maar toch kan het zijn dat leden de toekenning van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het dagelijks bestuur overbodig vinden, en liever zien dat de gemeenschapsraad onderling uitmaakt wie waar verantwoordelijk voor is. Maar door een gemeenschapsleiding te selecteren heb je een klein groepje van drie mensen dat hecht samen kan werken om het dagelijks bestuur uit te oefenen, en snel kan reageren. Dit zorgt er ook voor dat er in de gemeenschapsraad ook mensen kunnen zitten die niet elke week beschikbaar zijn, en zorgt dat de gemeenschapsleiding dat wel degelijk is.


2022-09-08 16:55