[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Releaseparty - Hall of Fame - Uitnodiging - Inschrijven - Organisatie - Werkgroep Releaseparties - Documenten

Ubuntu-nl Werkgroepen

Om de samenwerking tussen het Ubuntu-nl events team, de Ubuntu-nl community en eventueel bij de activiteiten betrokken externe partijen te verbeteren worden er werkgroepen opgericht.

Samenvatting

Het events team houdt zich bezig met het ondersteunen en coördineren van door de gemeenschap georganiseerde activiteiten. Deze ondersteunende en coördinerende activiteiten worden georganiseerd in autonome werkgroepen waaraan zowel leden van het events team, communityleden alswel andere bij de activiteiten betrokkennen deelnemen. De werkgroepen vormen een brug tussen het team en de rest van de community en eventueel bij de activiteiten betrokken externe partijen. Een voorbeeld van de plek van zo'n werkgroep binnen ubuntu-nl is op het plaatje hieronder aangegeven voor de Werkgroep Releaseparties.

organisatie-events.jpg

Het events team

Het events team bestaat uit mensen die vaste waarden vormen bij het ondernemen van activiteiten door ubuntu-nl. Ze nemen deel aan werkgroepen en zorgen, naast de ondersteunende en coördinerende activiteiten, met de rest van het ubuntu-nl team voor visie en beleid gericht op de langere termijn. Nieuwe leden voor het events team kunnen geworven worden uit goed functionerende werkgroepen. Wanneer een werkgroep een bepaalde mate van volwassenheid bereikt kan een lid van deze groep lid die betrokken wil worden bij de werkzaamheden van het events team uitgenodigd worden voor deelname aan dit team. Dit betekend dan tevens dat events team leden die tot dat moment deelnamen aan deze groep zich als ze dat willen kunnen terugtrekken uit de betreffende werkgroep.

De werkgroepen

De werkgroepen zijn toegankelijk voor alle ubuntu-nl leden die willen meedoen alswel voor bij de activiteit betrokken externe partijen. Werkgroepen kunnen door het events team in het leven worden geroepen op eigen initiatief of als reactie op een initiatief van community leden, aanvragen van andere groeperingen of verenigingen enz. Er neemt altijd minstens één lid van het events team deel aan een werkgroep. De werkgroepen kunnen een sterk ad hoc karakter hebben, bijvoorbeeld voor de organisatie van een specifiek event, of een meer continue karakter bijvoorbeeld een werkgroep releaseparties die zich bezighoudt met het ondersteunen van de Release Parties. De werkgroepen functioneren autonoom, dat wil zeggen dat ze zelf de eindbeslissingen mogen nemen. Binnen de werkgroepen zijn deelnemers vanuit het events team evenwaardig aan andere deelnemers. Mochten bepaalde beslissingen van een werkgroep niet stroken met de visie van het ubuntu-nl team, en er kan geen overeenstemming worden bereikt, dan trekt het events team zich terug uit de werkgroep. Deze groep kan nu als zelfstandige gemeenschaps werkgroep verder zonder gebruik te kunnen maken van de fasciliteiten die het events team biedt.

Communicatie

De werkgroepen communiceren middels daarvoor per werkgroep door het events team aangemaakte forumonderdelen.

Ontwikkeling

Het idee is dat het events team begint met in eerste instantie één al bestaande werkgroep (Release Parties). Afhankelijk van nieuwe initiatieven en deelname daaraan in nieuw opgerichte werkgroepen kan er dan op een organische wijze groei plaatsvinden. Dit garandeert dat er geen dingen worden ondernomen waarvoor geen mankracht en betrokkenheid is. Komen er meer werkgroepen, dan kan ook het events team groeien door uitnodiging van leden uit succesvolle werkgroepen. Zo blijft er balans tussen de grootte van het events team en het aantal activiteiten dat ontplooit wordt. De werving van nieuwe leden van het events team uit de verschillende werkgroepen en de deelname van leden van het eventsteam aan bepaalde werkgroepen sluit ook aan bij een natuurlijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het events team.

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:56