[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Overzicht meetings

vergadering donderdag 3 februari 2011 19.30

Extra vergadering op donderdag 3 februari, om 19.30 uur in #ubuntu-nl-meeting op Freenode.

Agenda

#

onderwerp

door

gerelateerde link

1

Vaststellen notulist

2

Bezwaren bij organisatievoorstel 0.3

http://wiki.ubuntu-nl.org/community/OrganisatieVoorstel/BezwarenEnSuggesties

3

Oplossingen voor de genoemde bezwaren

4

Implementatie van organisatievoorstel

Aanwezig

Notulen

Notulen irc-meeting organisatievoorstel dd. 3-2-2011

1- Notulen Laacque notuleert.

2- Bezwaren en oplossingen bij organisatievoorstel 0.3 Er staan nog niet zoveel bezwaren op

Maar er is een mogelijkheid nog bezwaren in te dienen voor de vergadering van 10 februari.

Leadership Code of Conduct, UndiFineD wil graag dat er meer aandacht komt voor de Leadership Code of Conduct, de LCoC. Zodat mensen die niet aan de LCoC voldoen uit de raad kunnen worden gezet en of hun stemrecht verliezen. Probleem is dat niet iedereen bereid is de CoC te ondertekenen en we dus het gevaar lopen door een te starre houding in dezen, bekwame mensen af te schrikken.

Voorstel: maatregelen tegen slecht gedrag op het forum in het algemeen valt onder de verantwoordelijkheid van de forumgroep. Mensen die stemrecht aanvragen geven daarmee aan zich te gedragen in de geest van de CoC en mogen daar ook op afgerekend worden. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Het afnemen van stemrecht. Probleem is: wie neemt het stemrecht af. De gemeenschapsraad of de gemeenschapsleiding. De gemeenschapsraad communiceert via open kanalen, de leiding via een gesloten circuit. De raad is de dagelijkse leiding en kan sneller en flexibeler handelen. Aangezien de leiding is gekozen door de raad mag men veronderstellen dat de leiding beschikt over het vertrouwen van de raad. Het ligt dan ook voor de hand de macht tot het afnemen van stemrecht in handen van de leiding te leggen. Mocht dit onwerkbaar blijken te zijn of stuiten op teveel praktische bezwaren dan kan een en ander tzt bij worden gestuurd.

Voorstel: Mensen die stemrecht aanvragen geven daarmee aan zich in de geest van de 'Code of Conduct' te gaan gedragen. Wanneer zij zich hieraan niet houden, kan nadat de gemeenschapsleiding hierover een klacht heeft gekregen, de gemeenschapsleiding de benodigde acties nemen, waaronder het stemrecht ontnemen als uiterste consequentie. Dit voorstel is met 9 stemmen voor unaniem aangenomen.

Implementatie van het plan. Voorlopig moet nog de kandidaatstelling en het tijdpad worden geregeld. Binnen een maand zou de kandidaatstelling wel van start moeten kunnen gaan. Er is gepeild of er binnen de irc-groep al mensen waren die zich kandidaat zouden willen stellen. Een paar mensen hebben aangegeven interesse te hebben. Uiteraard zullen er nog verkiezingen en stemmingen volgen.

Voorlopig staan er weinig mensen van IRC op de lijst van stemgerechtigden. JanC zal gevraagd worden mensen aan te moedigen om zich te melden als stemgerechtigde.

Hoe moeten we stemrecht gaan toekennen? De mensen die zich aanmelden moeten bekeken worden. De lijst op de wiki is nl voor iedereen toegankelijk dus enige controle is vereist. Het is niet goed en verstandig dat sense dit alleen gaat doen. Daarom gaat hij nu een paar mensen vragen om hem hierbij te ondersteunen. Hij neemt contact op met Nunslaughter, Jan Stedehouder, Thomas de Graaf. De rest beslissen we op 10 februari.

Hoe moet er gestemd worden? De vraag is: willen we dat mensen bij de verkiezingen voor de raadsleden zes stemmen kunnen geven, of dat ze steeds eenmaal zes, vijf, vier, drie, twee en een stemmen/punten kunnen geven? Dit om te voorkomen dat er bv. maar vier mensen uiteindelijk echt stemmen krijgen.

Voorstel: Bij de verkiezingen voor de gemeenschapsraad kunnen de kiezers de punten 6,5,4,3,2,1 verdelen over de kandidaten. Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Voorstel: Wanneer mensen een gelijk aantal stemmen hebben volgt een tweede ronde waaraan de kandidaten kunnen meedoen die de top-6 (of bij de voorzittersverkiezingen top-1) stempunten hadden gekregen. Ook dit werd unaniem aangenomen.

Log

De log is hier te lezen


2022-09-08 16:55