[StartPagina] [IndexVanTitels] [IndexVanWoorden

Uitbreiding nodig: Dit artikel is onvolledig en moet worden uitgebreid. Meer info...

Een aparte partitie voor /home

Geschikt voor:

Ubuntu, GNOME Kubuntu, KDE Xubuntu, XFCE Edubuntu, GNOME Ubuntu Server

Versie:

alle

Waarom?

Het gebruik van een aparte schijfpartitie voor de /home map heeft als voordeel dat persoonlijke instellingen, bestanden en het bureaublad niet wijzigen (of verdwijnen!) bij een her-installatie. De /home map bevat voor iedere gebruiker op het systeem een eigen sub-map met persoonlijke instellingen en bestanden.

Normaal zal een nieuwe linux installatie de te gebruiken schijfpartitie opnieuw formatteren, en zonder gebruik van een aparte /home partitie zal deze door het formatteren gewist worden.

Ook Tijdens de installatie van Ubuntu kan een aparte schijfpartitie gemaakt worden voor de /home map. Bij de schijf verdeling moet dan voor handmatig configureren gekozen worden.

Onderstaand artikel geeft aan hoe achteraf alsnog een aparte /home partitie gebruikt kan worden.

Info (!) Als een aparte /home schijfpartitie eenmaal aanwezig is moet geen vinkje bij 'format?' worden geplaatst voor de home partitie tijdens een her-installatie!

Een /home map op een aparte schijfpartitie kan ook gedeeld worden met andere distributies die zijn of worden geïnstalleerd (zogenaamde 'multi-boot' installaties). Dit valt verder buiten het bestek van dit artikel.

Over dit onderwerp zijn meer artikelen. Dit artikel is op onderdelen anders dan vergelijkbare artikelen:

 • Er wordt gebruik gemaakt van de 'recovery mode' om de /home map te kopiëren. De /home map is in de 'recovery mode' niet in gebruik, waardoor een betrouwbare kopie gemaakt kan worden.
 • de gegevens worden gekopieerd met een rsync opdracht wat beter geschikt is voor dit doel dan een eenvoudige cp opdracht.

Info <!> Dit artikel kan NIET gebruikt worden als de persoonlijke map is versleuteld (vanaf Ubuntu Jaunty 9.04 is dit een optie in de installatieprocedure).

Er is altijd een risico aan het wijzigen van schijfpartities. In het ergste geval mogelijk met gegevens verlies tot gevolg. Het is daarom noodzakelijk vooraf een goede back-up te maken van belangrijke gegevens.

Schijfpartitie maken

Info (!) Als de aparte /home schijfpartitie al aanwezig is maar opnieuw in gebruik genomen moet worden bijvoorbeeld vanwege een herinstallatie, kunnen de volgende stappen worden overgeslagen en verder gegaan worden met de stap Aanpassen van /etc/fstab.

Maak de nieuwe schijfpartitie groot genoeg. Alle gegevens van alle gebruikers komen in een submap van /home en dus op deze schijfpartitie. Met de opdracht 'du' (disk usage) kan worden opgevraagd hoeveel in gebruik is. Gebruik 'sudo du' om ook (persoonlijke) mappen en bestanden van andere gebruikers mee te tellen:

sudo du -shx /home

Start het systeem op van een Ubuntu Live-CD. Als het systeem met een Ubuntu Live-CD gestart is kan een nieuwe schijfpartitie gemaakt worden met het programma GParted. Dit programma heeft in het menu van de Live-CD de naam Partition Editor:

systembeheergparted.png

Als er onvoldoende vrije ruimte is voor een nieuwe schijfpartitie moet eerst een bestaande schijfpartitie worden verkleind.

De nieuwe schijfpartitie moet geformatteerd worden in een linux formaat (bijvoorbeeld ext3). Een schijfpartitie die is geformatteerd in het vfat of formaat is niet geschikt als /home partitie.

Het is belangrijk de 'partitienaam' van de nieuwe schijfpartitie te noteren. Dit zal iets zijn als bijvoorbeeld '/dev/sda3' of '/dev/sdb1' en staat in de 1e kolom van het GParted scherm:

gparted.png

 • Afhankelijk van de situatie kan het verkleinen van een bestaande schijfpartitie lang duren.
 • Als het zeker is dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor een nieuwe schijfpartitie, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe hardeschijf is aangesloten, kan de stap met de Live-CD eventueel vervallen. In dat geval kan het pakket 'gparted' worden geïnstalleerd om direct een nieuwe schijfpartitie te maken.
 • Verdere bijzonderheden over het gebruik van GParted vallen buiten het bestek van dit artikel.

Kopieër de gegevens naar de nieuwe partitie

Start, om er zeker van te zijn dat de /home map niet in gebruik is tijdens het kopieeren, het systeem in de 'recovery mode' op.

 • Soms moet op de 'esc' toets gedrukt worden tijdens het opstarten om dit menu te kunnen zien.

recoverymode.png

Kies in het 'Recovery Menu' voor de 'root' optie. Er verschijnt dan onderin het scherm een terminalscherm-regel.

recoverymenu.png

Maak een tijdelijk punt om de nieuwe schijfpartitie te koppelen. Type:

mkdir /media/nieuw

Koppel de nieuwe schijfpartitie (pas in het voorbeeld '/dev/sdb1' aan!) om te kunnen kopiëren.

mount /dev/sdb1 /media/nieuw

Kopieër de oude /home map naar de nieuwe schijfpartitie met een rsync opdracht:

rsync -avxAH /home/ /media/nieuw

Verplaats zolang de oude /home naar /home_OUD en maak een nieuw /home koppelpunt aan.

mv /home /home_OUD
mkdir /home
 • De huidige gegevens blijven dus beschikbaar in de map /home_OUD voor het geval er iets mis gaat.

Aanpassen /etc/fstab

Bestand /etc/fstab beschrijft hoe schijfpartities automatisch gekoppeld worden. Aan dit bestand moet een regel worden toegevoegd om de nieuwe schijfpartitie te koppelen als /home. Maak als eerste een kopie van dit bestand:

cp /etc/fstab /etc/fstab_OUD

Omdat we niet in een grafische omgeving werken is de keuze in programma's om deze aanpassing te maken beperkt. We kiezen in dit voorbeeld voor het programma 'nano':

nano /etc/fstab

Voeg de volgende regel toe:

/dev/????  /home  ext3  nodev,nosuid,errors=remount-ro  0  2

Deze regel is opgebouwd uit 6 parameters:

 1. /dev/???? is de 'partitienaam' van de /home partie (bijvoorbeeld '/dev/sdb1').

 2. /home is het koppelpunt voor deze partitie

 3. ext3 is het bestandsformaat, wijzig dit als de partitie anders is geformatteerd.

 4. nodev,nosuid,errors=remount-ro zijn parameters voor het koppelen.

 5. 0 is een parameter voor een 'dump' opdracht (waarde 0 is goed).

 6. 2 is een parameter voor het regelmatig uitvoeren van een controle van het bestandsysteem (waarde 2 is goed).

Sla de wijzigingen in /etc/fstab op (in nano met Ctrl-X).

UUID

Ubuntu maakt standaard gebruik maken van een UUID in plaats van een 'partitienaam' (zoals /dev/sdb1) voor een schijfpartitie. Een UUID is een unieke identificatie van een schijfpartitie.

De UUID kan worden opgevraagd:

blkid

Het gebruik van een UUID heeft als voordeel dat altijd dezelfde partitie als /home zal worden gebuikt, ook als de partitie-indeling wijzigt.

Om gebruik te maken van UUID moet de partienaam (/dev/????) in de nieuwe regel in bestand /etc/fstab vervangen worden door een regel met de UUID:

UUID=uniekeuuididentificatie  /home  ext3  defaults,errors=remount-ro  0  2

In gebruik nemen

Verlaat het 'recovery mode terminalscherm' door een exit opdracht te geven:

exit

Het 'Recovery Menu' zal weer verschijnen. Kies voor de optie 'Resume normal boot' om het systeem verder normaal op te starten. Voor de persoonlijke mappen in /home zal nu de aparte schijfpartitie gebruikt worden.

Werkt alles goed? Dan kan als laatste stap de oude /home mappen gewist worden. Open hiervoor een terminalscherm en geef de opdracht:

sudo rm -rf /home_OUD

Ook kan eventueel het tijdelijke koppelpunt en de kopie /etc/fstab_OUD worden gewist:

sudo rmdir /media/nieuw
sudo rm /etc/fstab_OUD

Problemen?

Problemen zijn vaak terug te voeren op een onjuiste aanpassing van bestand /etc/fstab.

Start opnieuw op in de 'recovery mode' en kijk de aanpassing goed na.

Eventueel kan alles worden teruggedraaid. Start daarvoor op in de 'recovery mode' en wis de aangepaste regel in bestand /etc/fstab door de gemaakte kopie terug te zetten.

cp /etc/fstab_OUD /etc/fstab

Plaats, nog steeds in het 'recovery mode terminalscherm', de oude /home terug met de opdrachten:

rmdir /home
mv /home_OUD /home
exit

De oude /home map zal weer gebruikt worden.

Meer informatie


CategoryOverig

Attached Files

 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

2022-09-08 16:54